JMB-HEADER RAS-JOURNALS EIMB Pleiades Publishing

RUS

             

ENG

YearIMPACT-FACTOR
2017  0,977
2016  0,799
2015  0,662
2014  0,740
2013  0,739
2012  0,637
2011  0,658
2010  0,654
2009  0,570
2008  0,849
2007  0,805
2006  0,330
2005  0,435
2004  0,623
2003  0,567
2002  0,641
2001  0,490
2000  0,477
1999  0,762
1998  0,785
1997  0,507
1996  0,518
1995  0,502
Vol 39(2005) N 1 p. 11-17;
Zhihua Liao, Yifu Gong, Guoyin Kai, Kaijing Zuo, Min Chen, Qiumin Tan, Yamin Wei, Liang Guo, Feng Tan, Xiaofen Sun, Kexuan Tang

An intron-free methyl jasmonate inducible geranylgeranyl diphosphate synthase gene from Taxus media and its functional identification in yeast


Received - 2004-03-23JMB-FOOTER RAS-JOURNALS